Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 22/09/2023

Scroll to top

Top

Metodologia

Processos col·laboratius de creació de serveis socioculturals de sensibilització

El programa educatiu Why Violence? té com a base cinc enfocaments metodològics. 

La proposta s’emmarca en la metodologia de l’Aprenentatge-Servei (APS), la qual permet combinar elements d’aprenentatge amb un objectiu concret, com el disseny d’un servei a la comunitat, articulat en un projecte on els participants aprenen al mateix temps que treballen en les necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. 

El nostre procés de treball utilitza tècniques del disseny centrat en les persones (design thinking), una metodologia que serveix per a crear solucions innovadores a problemes concrets partint de les necessitats, desitjos i motivacions de les persones. A Why Violence? proposem un itinerari d’activitats dividit en sis etapes: 

  1. Introducció: es planteja el gran repte al qual s’ha d’arribar
  2. Explorar: s’observa el problema a resoldre des del punt de vista dels implicats
  3. Entendre: es dona sentit a allò que hem observat per descobrir noves oportunitats
  4. Idear: s’imaginen les solucions possibles al problema plantejat
  5. Construir: es fan tangibles les idees i es crea el relat de les mateixes
  6. Compartir: es presenta la idea a la comunitat per buscar millorar-la

El programa d’activitats facilita un procés col·laboratiu de coproducció cultural, on l’alumnat ha de desenvolupar solucions creatives a problemes com els micromasclismes, microracismes, LGTBI+fòbia i l’assetjament. L’objectiu de les trobades setmanals és elaborar propostes fent ús d’eines d’expressió artística (dibuix, relat, foto, àudio, vídeo, etc.).

Entenem, a més, que la cultura i l’educació són dos aspectes que han d’anar lligats a la comunitat a l’hora de buscar solucions als problemes del dia a dia. Els espais de cultura han de ser espais educatius i els centres d’educació han de promoure també la producció cultural com a una forma d’arribar a noves solucions als conflictes. 

El projecte promou també pràctiques restauratives a l’hora de buscar solucions als conflictes que sorgeixen a la comunitat. Des de Why Violence? creiem que és possible transformar els conflictes a partir de la participació de tota la comunitat, ja que és una forma de reparar els danys o perjudicis que s’hagin produït a l’entorn. 

whyviolence4